Valmennukset

Tarjoan arjen sujuvuuteen ja työhyvinvointiin valmennuksia esimiehille, työyhteisöille ja kehittämispäiville.

valmennus.jpgValmennuksieni keskeinen tavoite on mahdollistaa valmennettaville sellainen ymmärrys ja kokemus, mitä kestävä muutos edellyttää. Osallistava työskentelytapa luo yrityksissä ja yhteisöissä tehokkuutta, mikä samalla mahdollistaa työhyvinvointia ja voimaantumista. Valmennuksien keskiössä on oman itsen ja omien työtapojen vaikuttavuuden tunnistaminen ja muiden arvostaminen. Arvostaminen, oikeudenmukaisuus ja luottaminen ovat hyvinvoivan työyhteisön keskeisiä teemoja.

Uskon, että yksilöillä ja yhteisöissä lähes aina on arjen tehokkaan toiminnan edellyttämä tarvittava tieto. Prosesseissa paneudutaan siihen, miten ja millä asenteilla kussakin yrityksessä, yhteisössä tai yksittäisessä tiimissä tietoja hyödynnetään ja työtä tehdään niin, että kaikkien viisaus voi olla käytössä. Jatkuvan muutoksen maailmassa etsitään ratkaisuja pakon ja vastustuksen sijaan mahdollisuudelle innostua ja hyväksyvälle tavalle olla. Suuretkin toimintaan vaikuttavat muutokset voivat joskus syntyä pienistä oivalluksista ja teoista, minkä voi synnyttää aito prosessi, minkä tarkoitus on ratkaista ongelmia syvemmällä tasolla. Ajoittainen kaaoskin on usein muutoksen siemen. Tänään kylvetään tulevaisuuden siemeniä.

Prosesseissa hyödynnän osallistavia ja valmennuksellisia työtapoja. Valmennukset eivät ole passiivisia luentoja tai powerpoint-esityksiä. Parhaimmillaan valmennuksissa koetaan henkilökohtaisia ja yhteisiä oivalluksia ja niiden aikana on mahdollisuus vaikka yhteiseen nauruun oppimisen lisäksi.. Nykyisin hyödynnän mm. Scharmerin U-prosessia, missä tutkimalla ja prosessoimalla keskeisiä kysymyksiä on mahdollisuus päästä uudenlaisiin kestäviin muutoksiin.

Spesifeissä valmennuksissa, kuten kehityskeskustelu-, terve työtiimi- tai kokoustaitajan valmennuksissa myös harjoitellaan erilaisia työtapoja ja rooleja, jolloin osallistujien on helpompi löytää oma luonteva tapansa toimia vuorovaikutuksessa. Uskon, että teoriat ja mallit toimii vasta, kun osallistuja löytää omaa persoonaa tukevan tavan. Työtavan tulee olla sopusoinnussa sekä oman arvomaailman, että sen kanssa, mitä oikeasti on.

Toimin useissa verkostoissa, joissa voimme jakaa kokemuksiamme ja innovoida uusia tuotteita ja työtapoja. Olen Arena Nova Oy:n sopimuskumppani. www.arenanova.fi.

Ota yhteyttä